معاونت مهندسي و خدمات فني
معاون مهندسی و خدمات فنی 

حمید رضا بنی  اسدی
معاون مهندسی و خدمات فنی

   
رئیس تحلیل سیستمها رئیس خدمات مهندسی           
   
رئیس برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی رئیس امور پیمانها

 


                                                                                    
 

 

1389/2/6 دوشنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما