منابع انسانی
منابع انسانی 

حسین نجفی

رئیس منایع انسانی

   
        علی مراد پور احمد
رئیس خدمات رفاهی و اجتماعی

مسعود رنجبر

رئیس خدمات کارکنان

   

مریم آسیون

رئیس آمورش

سید احمد کمالی

رئیس تأمین نیرو و برنامه ریزی

 


1391/9/8 چهارشنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما