ايمني ،بهداشت و محيط زيست
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 


فرهاد امیری

رئیس ایمنی, بهداشت و محیط زیست

   
 رئیس ایمنی
رئیس بهداشت 

 


 (رئیس ایمنی،بهداشت و محیط زیست)

نام ونام خانوادگی: فرهاد امیری

متولد:

مدرک تحصیلی:
لیسانس مهندسی شیمی

سابقه کار:

 

 

1389/2/26 يكشنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما