تداركات و عمليات كالا
تدارکات و عملیات کالا 
 

خلیل شاهسونی

رئیس تدارکات و عملیات کالا

   
رئیس تدارکات کالا رئیس عملیات انبارها

 


1391/9/11 شنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما