منطقه 6 عمليات انتقال گاز
گرامی داشت روز درختکاری در منطقه شش عملیات انتقال گاز با غرس نهال به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز، به مناسبت 15 اسفند ماه روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، مدیر و جمعی از مسئولین منطقه ، تعدادی اصله نهال در محوطه ساختمان IOC این منطقه عملیاتی غرس نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز، به مناسبت 15 اسفند ماه روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، مدیر و جمعی از مسئولین منطقه ، تعدادی اصله نهال در محوطه ساختمان IOC این منطقه عملیاتی غرس نمودند.

این گزارش می افزاید: در راستای افزایش فضای سبز منطقه و اهمیت اشاعه فرهنگ درختکاری و توجه ویژه به محیط زیست، همزمان با روز درختکاری تعدادی اصله نهال با همکاری واحدهای HSE و روابط عمومی و خدمات اجتماعی - رفاهی در محوطه ساختمان  IOCبه دست مدیر و تعدادی از مسئولین منطقه کاشته شد.